Breaking Windows Theory

 

Broken Windows Exhibition, Taiwan
Broken Windows Exhibition, Taiwan
Broken Windows Exhibition Catalogue curated by Professor Eleanor Gates-Stuart
Broken Windows Exhibition Catalogue curated by Professor Eleanor Gates-Stuart

Artworks include:

Broken Windows Exhibition - Techno Art @ NCKU
Broken Windows Exhibition – Techno Art @ NCKU
NCKU @ Techno Art Exhibition: Broken Windows Theory
NCKU @ Techno Art Exhibition: Broken Windows Theory

The first public exhibition for these artists and with their Professor, Eleanor Gates-Stuart.

愛莉諾 Eleanor Gates-Stuart

徐凡 Hsu Fan

黃佩珊 Huang Pei-Shan

于庭懿 Yu Ting-Yi

羅翊寧 Lo Yi-Ning

葉泰佑 Ye Tai-You

李宜瑾 Lee Yi-Chin